Uuringud

Ettevõtlikkushoiakute ning ettevõtlusõppe kaardistamiseks ning arendamiseks programmis läbi viidud ja läbi viidavad uuringud.

Uuring: Äriinglite ja ühisrahastuse võimalused alustavale ettevõtjale

Eesmärk: Äriinglite ja ühisrahastuste pakkujate ning loome-, sotsiaalses ja tehnoloogiaettevõtluses ning alustavate ettevõtjate koostöö eelduste ja takistuste selgitamine, arvestades ärimudelite erinevusi, et anda sisend õppemoodulite ja eelinkubatsiooni programmide ning ettevõtluskoolituste arendamisesse.

Vastutajad: Silja Lassur (TLÜ), Tiit Elenurm (EBS), Liina Joller (TÜ)

Tutvu uuringu lühikokkuvõttegaja raportiga: Raport investorite ja ettevõtjate koostööst 2017

 

Uuring: Vilistlaste ettevõtlusuuring Eesti Maaülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor näitel

Eesmärk: uuringuga koguti infot vilistlaste ettevõtlustegevusest ja tagasisidet kõrgkoolis omandatud ettevõtlusalaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kohta.

Vastutajad: Anne Põder (EMÜ), Kaire Vahejõe (EMÜ), Helis Luik, Jaanus Janson, Kelli Turmann (EKA), Aiki Pärle (EEK Mainor)

Tutvu uuringu lühikokkuvõttega ja raportiga: Vilistlasuuring

 

Uuring: Ettevõtlusprojektide koostamine tuginedes õppeainete omavahelisele lõimumisele kolledžite näitel

Eesmärk: Välja selgitada, millised on praktikad kolledžites ettevõtlusprojektide läbiviimisel erinevate õppeainete käigus, kuidas on kaasatud erinevad parterid, ning kuidas õppemetoodikat edasi arendada ja rakendada.

Vastutajad: Mervi Raudsaar (TÜ), Aado Keskpaik (TLÜ), Margit Partei (TÜ), Elina Kallas (TÜ), Kadri Paes (TÜ)

Tutvu uuringu lühikokkuvõttega ja raportiga: Raport_Ettevõtlusprojektid kolledzites  

 

Planeeritavad uuringud

Uuringu nimetus: Enesehindamise mudelites ettevõtlikkuse osa väljatöötamine ja rakendamine.

Eesmärk: Luua raammudel (kriteeriumid, põhimõtted, meetodid ja vormid) ettevõtlikkuse hindamiseks ja selle tulemuste põhjal edasiste arendustegevuste planeerimiseks (kooli, õppija ja õpetaja tasandil).

II Uuringu nimetus: Ettevõtlusõppe tulemuslikkuse hindamine: erinevate ettevõtlusõppe programmide mõju (2016-2018) ja ettevõtlusõppe moodulite rakendamise hindamise mõõdikute/instrumendi rakendamine.

Eesmärk: Hinnata ettevõtlusõppe tulemuslikkust, arendades välja vajalikud seire metoodikad ja instrumendid.

III Uuringu nimetus: Ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevused 2.–5. taseme kutsestandardites.

Uuring kutsestandardite  (sh. ettevõtlusega ja ettevõtlusega seotud  alakompetentside) rakendatusest rakenduskõrghariduse õppekavades.

Eesmärk: Hinnata rakenduskõrghariduse õppekavade kooskõla kutsestandardites oleva ettevõtlikkuse ja ettevõtlusega seotud kompetentsidega, ning teha ettepanekuid arendustegevusteks.

IV Uuringu nimetus: Ettevõtlusõppe moodulite rakendamine üld-, kutse- ja kõrghariduses

 

Ilmunud on neli teadusartiklit: 
Mervi Raudsaar, Merike Kaseorg (2016)  “Development of Entrepreneurship Education in Estonian Universities: Case of University of Tartu”  The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS), XVI, lk 828-837.

Marge Täks, Uku Lilleväli (2017) “Competence Models as a Tool for Conceptualizing the Systematic Process of Entrepreneurship Competence Development” Education Research International, lk 1-16.

Kallaste, M., Põder, A., Raudsaar, M., Venesaar, U. (2017) “Entrepreneurial and innovative potential of higher education institutions – the example of Estonian Universities”. Proceedings of ICERI2017 Conference 16th–18th November 2017, Seville, Spain, 8800–8808.

Põder, A., Kallaste, M., Raudsaar, M., Venesaar, U. (2017) “Evaluation of entrepreneurial capacity of universities”. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (966–977). Future Academy.10.154505/epsbs.2017.10.92.