Uuringud

Ettevõtlikkushoiakute ning ettevõtlusõppe kaardistamiseks ning arendamiseks programmis läbi viidud  uuringud ning avaldatud teadusartiklid ja -väljaanded.

Uuring: Ettevõtlusõppe rakendamine üld-, kutse- ja kõrghariduses

Eesmärk: selgitada, mil määral toetavad ettevõtlusõppes rakendatud ettevõtlusõppe moodulid ja programmid (STARTER, Õpilasfirma, Ettevõtlik Kool) ning kasutatavad õppemeetodid ettevõtluspädevuse kujunemist, õpimotivatsiooni ja moodulite õpiväljundite saavutamist üld-, kutse- ja kõrghariduses (sh õpetajahariduses). Uuringu tulemuste põhjal tehakse ettepanekud ettevõtlusõppe moodulite ja programmide täiendamiseks, sisendi õpetajakoolituse ja metoodilise materjali täiendamiseks ning täienduskoolituste pakkumiseks ning ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu kui terviku edasiarendamiseks.

Tutvu raportiga: Uuringuraport 2020_ettevõtlusõppe rakendamine üld-, kutse- ja kõrghariduses

Uuring: Ettevõtlusõppe moodulite rakendamine üld-, kutse- ja kõrghariduses

Eesmärk: analüüsida ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames välja töötatud ettevõtlusõppe
moodulite ja meetodite rakendamist (sh ettevõtlikkuse kujundamist) ning seatud õpiväljundite saavutamist üld-, kutse- ja kõrghariduses (sh õpetajahariduses) ning analüüsi tulemuste alusel teha ettepanekuid ettevõtlusõppe moodulite parendamiseks.
Autorid (tähestikulises järjekorras): Elina Kallas (TÜ), Krista Loogma (TLÜ), Birgit Peterson (TLÜ), Sirje Rekkor (TLÜ), Eneken Titov (EEK), Tauno Õunapuu (EEK).

Tutvu raportiga siin: Raport: ettevõtlusõppe moodulite rakendamine 

Uuring: Ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevused 2.–5. taseme kutsestandardites.

Uuring kutsestandardite (sh. ettevõtlusega ja ettevõtlusega seotud alakompetentside) rakendatusest rakenduskõrghariduse õppekavades.
Eesmärk: Hinnata rakenduskõrghariduse õppekavade kooskõla kutsestandardites oleva ettevõtlikkuse ja ettevõtlusega seotud kompetentsidega ning teha ettepanekuid arendustegevusteks.

Autorid: Eneken Titov, Mariken Ross, Ingrid Maasi (EEK Mainor)

Tutvu raportiga siin: Raport: ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevused 2.-5. taseme kutsestandardites 

Uuring: Äriinglite ja ühisrahastuse võimalused alustavale ettevõtjale

Eesmärk: Äriinglite ja ühisrahastuste pakkujate ning loome-, sotsiaalses ja tehnoloogiaettevõtluses ning alustavate ettevõtjate koostöö eelduste ja takistuste selgitamine, arvestades ärimudelite erinevusi, et anda sisend õppemoodulite ja eelinkubatsiooni programmide ning ettevõtluskoolituste arendamisesse.
Vastutajad: Silja Lassur (TLÜ), Tiit Elenurm (EBS), Liina Joller (TÜ)

Tutvu uuringu lühikokkuvõttega ja raportiga: Raport investorite ja ettevõtjate koostööst 2017

Uuring: Vilistlaste ettevõtlusuuring Eesti Maaülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor näitel

Eesmärk: uuringuga koguti infot vilistlaste ettevõtlustegevusest ja tagasisidet kõrgkoolis omandatud ettevõtlusalaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kohta.
Vastutajad: Anne Põder (EMÜ), Kaire Vahejõe (EMÜ), Helis Luik, Jaanus Janson, Kelli Turmann (EKA), Aiki Pärle (EEK Mainor)

Tutvu uuringu lühikokkuvõttega ja raportiga: Vilistlasuuring

Uuring: Ettevõtlusprojektide koostamine tuginedes õppeainete omavahelisele lõimumisele kolledžite näitel

Eesmärk: Välja selgitada, millised on praktikad kolledžites ettevõtlusprojektide läbiviimisel erinevate õppeainete käigus, kuidas on kaasatud erinevad parterid, ning kuidas õppemetoodikat edasi arendada ja rakendada.
Vastutajad: Mervi Raudsaar (TÜ), Aado Keskpaik (TLÜ), Margit Partei (TÜ), Elina Kallas (TÜ), Kadri Paes (TÜ)

Tutvu uuringu lühikokkuvõttegaja raportiga: Ettevõtlusprojektid kolledžites

Uuring: Üldhariduskoolide ettevõtlikkusprogrammide mõju uuring 2016-2018

Eesmärk: Hinnata ettevõtlusõppe tulemuslikkust, arendades välja vajalikud seire metoodikad ja instrumendid.
Vastutajad: Grete Arru (TLÜ), Elina Malleus (TLÜ), Juta Jaani (TÜ), Anu Olvik (Ettevõtluskrgkool Mainor)

Tutvu uuringu lühikokkuvõttega ja raportiga: Ettevõtlikkusüprogrammide mõju-uuringu aruanne

Enesehindamise mudeli ettevõtlikkuse osa rakendamine ja väljatöötamine

Eesmärk: Luua raammudel (kriteeriumid, põhimõtted, meetodid ja vormid) ettevõtlikkuse hindamiseks ja selle tulemuste põhjal edasiste arendustegevuste planeerimiseks kooli, õppija ja õpetaja tasandil.
Aruande autorid: Grete Arro (TLÜ); Kristi Goldberg (IVEK); Lauri Jalonen (IVEK);
Elina Malleus (TLÜ); Marianne Kallaste (TalTech); Kaja Mädamürk (TalTech); Anne Põder (EMÜ); Airi Noppel (TalTech); Martin Toding (TalTech); Urve Venesaar (TalTech).

Tutvu uuringu lühikokkuvõtte ja raportiga

Eesti Haridusteaduste Ajakirja ettevõtlusõppe erinumber

Eesti Haridusteaduste Ajakiri

Ilmunud teadusartiklid:

Mervi Raudsaar, Merike Kaseorg (2016)  “Development of Entrepreneurship Education in Estonian Universities: Case of University of Tartu”  The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS), XVI, lk 828-837.

Marge Täks, Uku Lilleväli (2017) “Competence Models as a Tool for Conceptualizing the Systematic Process of Entrepreneurship Competence Development” Education Research International, lk 1-16.

Kallaste, M., Põder, A., Raudsaar, M., Venesaar, U. (2017) “Entrepreneurial and innovative potential of higher education institutions – the example of Estonian Universities”. Proceedings of ICERI2017 Conference 16th–18th November 2017, Seville, Spain, 8800–8808.

Põder, A., Kallaste, M., Raudsaar, M., Venesaar, U. (2017) “Evaluation of entrepreneurial capacity of universities”. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (966–977). Future Academy.10.154505/epsbs.2017.10.92.

Põder, A. (2017*) Entrepreneurship activities and entrepreneurship competencies of Estonian university graduates from bio-economy fields. – In: Raupelienė, A (Ed.). Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development 2017. Aleksandras Stulginskis University.

Noppel, A. (2018) The Relationship between Entrepreneurship Competence in Engineering Educators and Engineering Pedagogy Competencies. – Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe, 10(1), 55–73.

Kallaste, M., Toding, M., Teder, J. (2018) Student Career Choice Orientation and How this Relates to Autonomous and Controlled Motivation. – Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe, 10(1), 74–98.

Arro, G., Malleus, E., Jaani, J., Olvik, A. (2018) Erinevate ettevõtluspädevust toetavate programmide mõju õpilaste võimekuse ja loovusega seotud uskumuste ning sotsiaalsete oskuste kujunemisel. – Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 6(2), 39–65.

Venesaar, U., Täks, M., Arro, G., Malleus, E., Loogma, K., Mädamürk, K., Titov, E., Toding, M. (2018) Ettevõtluspädevuse mudeli empiiriline põhjendamine ettevõtlusõppe arendamise alusena. – Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 6(2), 118–155.

Malleus, E., Venesaar, U., Mädamürk, K., Arro, G. (2018) Kutse- ja kõrgkoolides õppijate autonoomne motivatsioon ettevõtlusega alustamisel ning selle seosed enesejuhtimise, algatusvõime ja loovusega. – Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 6(2), 156–179.

Saks, K., Virnas, J. (2018) Õpilasfirmade programmi mõju noorte sotsiaalsetele oskustele noorte hinnangul. – Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 6(2), 66–90.

Männiste, T., Rõigas, A., Araste, L., Mäger, M. (2018) Looverialade ettevõtlusõppe
rakendumine ettevõtluspädevuste mudeli kontekstis. – Eesti Haridusteaduste Ajakiri,
6(2), 180–211.

Küttim, M., Põder, A., Kallaste, M., Raudsaar, M., Venesaar, U. (2018). Knowledge
exchange and collaboration with industry in the context of entrepreneurial higher
education institutions. – Research in Economics and Business: Central and Eastern
Europe, 10(2), 25–41.

Lassur, S., Tafel-Viia, K. (2018): The growth of enterprises in the creative industries:
the tricky world of ambitions. – Research in Economics and Business: Central and
Eastern Europe, 10(2), 64–83.