Metoodika

Edu ja Tegu väljatöötatud ettevõtlusõppe metoodika tugineb ettevõtluspädevuse mudelile ehk omaduste kogumile, mida on oluline õppetöös arendada:

 

Kõigile haridustasemetele ja -liikidele mõeldud ettevõtlusõppe metoodika materjalid baseeruvad ettevõtluspädevuste mudelil ja sisaldavad:

ettevõtlusõppe teoreetilist raamistikku (dokument “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine Eestis“);

ettevõtluspädevuse mudelit (loe mudeli kohta täpsemalt);

ettevõtluspädevuse alapädevuste kirjeldusi;

õpiväljundeid;

ettevõtlusõppe mooduleid nii üld, kutse, ja kõrgharidusele, sh õpetajahariduse moodulit;

mõistete selgitusi;

e-kursuseid väljatöötatud moodulitele

Juhendmaterjali:  Ettevotluspadevuse_maatriksi_alapadevused_oppeprotsessi_kirjelduses

Kuidas on see metoodika õpetajale kasulik?

Ettevõtlusõppe moodulite, õppevara, õppekava arenduste ja materjalide abil on igal õpetajal/õppejõul võimalik ettevõtlusõpet süsteemselt rakendada nt ettevõtluskursuste ettevalmistamisel ja/või ettevõtlikkust toetavate pädevuste aineõppesse lõimimisel.  Metoodika sisaldab praktilisi soovitusi ja ideid rakendamiseks.

Kuidas on see metoodika õppijale kasulik?

Tuleviku tööturul löövad igal alal läbi kohanemisvõimalused, ennastjuhtivad, aktiivsed, ettevõtlikud, sotsiaalsete oskustega noored, kes oskavad suunata enda karjääri ja ideid ellu viia igal elualal.

 

Loe rohkem raamdokumendist.

Ligipääsu metoodilistele materjalidele haridusastmete kaupa leiab vasakpoolselt menüüribalt.