Metoodika

Edu ja Tegu väljatöötatud ettevõtlusõppe metoodika tugineb ettevõtluspädevuse mudelile ehk omaduste kogumile, mida on oluline õppetöös arendada:

 

Kõigile haridustasemetele ja -liikidele mõeldud ettevõtlusõppe metoodika materjalid baseeruvad ettevõtluspädevuste mudelil ja sisaldavad:

ettevõtlusõppe teoreetilist raamistikku (dokument “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine Eestis“);

ettevõtluspädevuse mudelit (loe mudeli kohta täpsemalt);

ettevõtluspädevuse alapädevuste kirjeldusi;

õpiväljundeid;

ettevõtlusõppe mooduleid nii üld, kutse, ja kõrgharidusele, sh õpetajahariduse moodulit;

mõistete selgitusi;

e-kursuseid väljatöötatud moodulitele

Kuidas on see metoodika õpetajale kasulik?

Ettevõtlusõppe moodulite, õppevara, õppekava arenduste ja materjalide abil on igal õpetajal/õppejõul võimalik ettevõtlusõpet süsteemselt rakendada nt ettevõtluskursuste ettevalmistamisel ja/või ettevõtlikkust toetavate pädevuste aineõppesse lõimimisel.  Metoodika sisaldab praktilisi soovitusi ja ideid rakendamiseks.  Loe rohkem.

Kuidas on see metoodika õppijale kasulik?

Tuleviku tööturul löövad igal alal läbi kohanemisvõimalused, ennastjuhtivad, aktiivsed, ettevõtlikud, sotsiaalsete oskustega noored. Ettevõtluspädevuste arendamine annab enesekindlust ja julgust ning muidugi teadmisi ja esmaseid kogemusi hinnatud töötajana või ettevõtjana tegutsemiseks, ettevõtlusteadmised aitavad oma hobi või töötuse soovi korral väärtuseks pöörata. Loe rohkem.

Ligipääsu metoodilistele materjalidele haridustasemete- ja liikude kaupa leiab vasakpoolselt menüüribalt.