Metoodika

Ettevõtlusõppe programmi eesmärk on arendada ning levitada ettevõtlusõppe metoodikat (sh ettevõtluspädevuse mudelit ja ettevõtlusõppe mooduleid), mis toetab noorte ettevõtlikkuse edendamist.

Programmi käigus

*töötatakse välja ettevõtlusõppe teoreetiline raamistik, lepitakse kokku ühtne arusaam ja mõisted;

*arendatakse välja ettevõtlusõppe moodulid kõikidele haridustasemetele ja õpetajakoolituseks;

* luuakse õppijast lähtuv ja talle meelepärane ning nüüdisaegne ettevõtlusõppe õppevara, sh e-õppevara.

Juba praeguseks oleme ära kaardistanud ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppest saadavad pädevused.

Kuidas on see metoodika õpetajale kasulik?

Ootame, et õpetajad ja õppejõud pakuvad õpilastele/tudengitele võimalusi uute teadmiste sidumiseks praktiliste kogemustega.

Väärtustavad meeskonnatööd, vahetut kogemust ja praktilisi oskusi. Teadlastele ja õpetajatele on oluline uute teadmiste saamine, uuringute rahvusvahelisus, oma uurimistulemuste rakendamine, teaduspublikatsioonid ja reputatsioon. Nende jaoks on tähtis anda noortele teadmised/oskused iseseisvalt ettevõtlikkuse arendamiseks.

Õpetajad saavad kasutada programmi jooksul väljatöötatud õppevara, õppekava arendusi ja materjale, mis nende ainet rikastavad. Lisaks täienduskoolitustele saavad nad oma võrgustikku laiendada

Kuidas on see metoodika õppijale kasulik?

Meie peame tähtsaks õppijakesksust ja igas õpilases tema potentsiaali rakendamist. Usume, et hea haridus aitab leida igaühel valdkonna, millega ta soovib oma elus tegeleda. Seetõttu aitavad ettevõtlikkust toetavad õppemeetodid arendada noores ülekantavaid oskusi nagu loovus, meeskonnatöö, ürituste korraldamine, mida võib hilisemas elus vaja minna