Õpetajale/õppejõule/koolijuhile

Hea õpetaja, õppejõud, koolijuht!

Meie kõigi ühine unistus on, et koolist astuvad ellu targad haritud ja kohanemisvõimelised noored, kes hakkavad parimal moel oma elu üles ehitama. Nii ettevõtlikud, kui on meie tänased noored, on ka homne Eesti riik. Meie kõigi koostööst sõltub, milliseks kujuneb Eesti majanduse edulugu järgmistel kümnenditel ning kuidas saavad noored hakkama oma eluredelil – nii ettevõtliku töötajana kui ettevõtjana. Just kooli juhtkonnal ja personalil on võimalus luua koolis tulevikule orienteeritud keskkond, mis soosib ettevõtlikku mõtteviisi ja hoiakuid ning aitab seeläbi noortel hilisemas elus erinevates olukordades hakkama saada.  Ettevõtlusõppe programm on loodud selleks, et toetada koole tekitamaks võimalust, kus igal Eesti õpilasel oleks võimalik arendada oma ettevõtlikkust ning saada ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi.

Õpetajatel-õppejõududel on võimalus kasutada oma aine rikastamiseks programmi jooksul välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelit, õppemetoodikat, aineprogramme, õppevara, õppekava arendusi ja materjale. Loe täpsemalt metoodikast .

Õpetajahariduse arendamisel on tähelepanu all ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe lõimimine õppekavadesse. Selleks töötatakse programmi raames välja ettevõtlusõppe moodulid ettevõtluse õpetajale, moodul ettevõtlikkuse toetamiseks õppetöös ja ettevõtluspedagoogika moodul.

Õpetajad-õppejõud ja koolijuhid saavad oma oskusi ning teadmisi arendada ettevõtlusteemalistel täienduskoolitustel, sh ettevõtluse baasteadmiste, ettevõtlusõppe pedagoogika, ettevõtluspädevuse arendamise, ettevõtlusõppe moodulite rakendamise, mentorluse, sotsiaalse ettevõtluse, intellektuaalse omandi ja teistel teemadel. Täienduskoolitused disainitakse nii, et need toetaksid õpetajate ja õppejõudude ning ettevõtjate ja mentorite mõttevahetust õppe kvaliteedi tõstmiseks kuivõrd praktilise poole sidustamine teooriaga on määrava tähtsusega. Koolitusi korraldavad Eesti kõrgkoolid, Innove, IVEK ja JA Eesti. Kui soovite muuta oma kooli konkurentsivõimelisemaks ning ellu astuvaid õpilasi läbilöögivõimelisemaks, registreeruge huvipakkuvale koolitusele koolituskalendris.

2017. a ettevõtlusõppe edendajad: Võru Gümnaasium (Karmo Kurvits, Andri Tallo), Kuldar Leis, Katrin Kivisild, Marje Vaan, minister Mailis Reps ja EKTK juht Mait Palts.

Programmi ühe tegevussuunana arendatakse ettevõtlikkuspädevust ja toetatakse õpilasfirmade loomist. Selleks saavad koolid osaleda haridusprogrammis „Ettevõtlik kool” ja Junior Achievement Eesti ettevõtlusõppe programmides. Ettevõtlikumad koolid ja õpilasfirmad ning ettevõtlusõppe eestvedajad saavad loomulikult tunnustatud! 2017. aasta parimate ettevõtlusõppe edendajate kohta saab lugeda siit 

Lisaks tunnustab oma võrgustiku parimaid mentoreid, ettevõtlusõpetajat ka Junior Achievement Eesti.

Kõrg- ja kutsehariduse õppuritele, kuid samuti agaramatele gümnasistidele on mõeldud ideede arendamise ja ärimudelite väljatöötamise tugisüsteem ehk eelinkubatsioon, miles on ühendatud kaheksa Eesti kõrgkooli kompetentsid ning mida korraldatakse koostöös kolmes pädevuskeskuses: Tartu ülikooli ideelaboris, Tallinna ülikoolis ja Tallinna tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory. Loe täpsemalt äriideede arendamise programmist STARTER.

Programmis osalemine aitab teadlastel tõsta oma kompetentsi teadustulemuste kommertsialiseerimise vallas. Selleks on abiks võimalus osaleda uuringutes ja täienduskoolitustel (kel on huvi või kes on juba seotud ettevõtlusõppega) ning õppereisidel, tutvuda ettevõtlusõppe) uuringute tulemustega ning neid kasutada.

Kogemuslood

Vaata videost, kuidas viivad ettevõtlusõpet läbi ettevõtlusõppe edendaja 2017 tiitliga pärjatud Võru Gümnaasium eesotsas direktor Karmo Kurvitsaga ja Konguta kool õpetaja Pille Granovski eestvedamisel.

Huvitavaid koolide ja ettevõtete koostöökogemusi ja praktikaid ettevõtlusõppe läbiviimisel saab lugeda uudistest.