Programmist

Ettevõtlusõppe programmi viiakse ellu 2016 – 2020. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel eesmärgiga edendada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel- ja liikides ning süvendada ettevõtlikku mõtteviisi. Selleks töötati programmis välja koolinoorte ettevõtlikku hoiakut toetav  metoodika õpetajatele-õppejõududele ning täienduskoolitused lisaks õpetajatele ka ettevõtjatest mentoritele. Ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks jagatakse koostöös SA-ga Innove toetusi. Suurima kasu saajateks on noored, kellel on võimalus osaleda lahedates ettevõtlusalastes projektides-programmides ning leida eneseteostusvõimalusi ja kasulikke kontakte.

Strateegiline eesmärk

Eesmärk on arendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ettevõtlusõpe süsteemselt kõigil haridustasemetel ja -liikides ning muuta koolid ettevõtlikumaks nii, et ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuse kujundamine, samuti sellealaste teadmiste ja oskuste arendamine on haridussüsteemi loomulik osa. Selleks arendati ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõppe metoodikat, töötati välja ettevõtlusõppe moodulid, õppevara ja ettevõtlusõppe läbiviimist toetavad juhendmaterjalid. Seeläbi luuakse kõigile õppijaile võimalus ettevõtlusõppe läbimiseks. Samuti on vajalik, et haridusasutuste, ettevõtjate ja teiste ettevõtlikkuse arendamist ning ettevõtlusõpet toetavate osapoolte vahel toimub tihe ja koordineeritud koostöö. Meetme tegevuse tulemusena koordineerib kõrgkoolide koostöövõrgustik ettevõtlikkuse kujundamiseks ja ettevõtlusõppeks vajalikku pädevuste kasvu ja nende rakendamist haridussüsteemis. See toetab koolilõpetajate ettevõtliku hoiaku ja ettevõtlusega alustamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kasvu ning suurendab lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

Ettevõtlikkuse kujundamise ja ettevõtlusteadmiste andmise oluliseks märksõnaks haridussüsteemis on koostöö kooli ja praktikute vahel

 Mida saab programmist õpetaja?

Õpetajad-õppejõud ning ettevõtlust toetavad spetsialistid saavad oma oskusi ja teadmisi arendada ettevõtlusteemalistel täienduskoolitustel, sh ettevõtlusõppe pedagoogika, ettevõtlusõppe rakendamine, ettevõtlus. Õpetajatel on võimalus kasutada oma aine rikastamiseks programmi jooksul välja töötatud mooduleid, õppevara, õppekava arendusi ja materjale. Võrgustikku laiendavatel täienduskoolitustel arendatakse diskussiooni ettevõtlusõppe kvaliteedi tõstmise eesmärgil õpetajate ja õppejõudude ning praktiseerivate ettevõtjate ja mentorite vahel.  Programmis osalemine aitab ka teadlastel mõista paremini ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe vajalikkust ning tõsta oma kompetentsi teadustulemuste kommertsialiseerimise vallas, neile on abiks võimalus osaleda uuringutes ja täienduskoolitustel (kel on huvi või kes on juba seotud ettevõtlusõppega) ning õppereisidel, tutvuda ettevõtlus(õppe)uuringute tulemustega ning neid kasutada. Loe täpsemalt

Mida saab programmist õppija?

Õppija omandab uusi teadmisi, praktilisi oskusi, väärtuslikke kogemusi ja kasulikke kontakte ning seda läbi edasiviiva võimaluse osaleda praktilise ettevõtlusõppe projektides nagu  üliõpilas- ja õpilasfirmade programm. Lisaks on õppija suurimaks präänikuks võimalus arendada iseenda ettevõtlikkust ja äriideed  õppeprotsessi käigus. Loe täpsemalt

Mida saab programmist ettevõtja?

Sisukale ja praktilisele tulemusele suunatud ettevõtlusõppe programm aitab sidustada õppeaine praktikaga ja tööturu võimaluste ning vajadustega, muuta õpetajate, õppurite ja laiemalt ühiskonna hoiakuid ettevõtlust soosivaks ning tõsta ettevõtjaks olemise mainet. Ettevõtja saab  jagada oma praktilist kogemust ja vaadet tulevikule, osaleda muutuste juhtimisel ja ise õppida, teha koostööd nii teadlaste kui ettevõtluse tulevikutähtedega ning kaasata nad juba varakult oma ettevõttesse või innustada neid ise enda ettevõttega alustama. Olles aktiivne osaline ettevõtlusõppe programmis, toetavad nad Eesti muutmist ettevõtlikuks. Loe täpsemalt

Meie visioon 

Meie visioon on, et iga  Eesti inimene mõistaks, et  endas ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusteadmiste- oskuste  omandamine annavad vabamad käed oma karjääri kujundamisel, olenemata sellest, kas on soov olla ettevõtlik töötaja, ettevõtja või lihtsalt tegus kodanik.

Programmi  väärtused

  • Koostöö – on kogu programmi läbiv märksõna. Eesmärkide saavutamiseks teevad koostööd õpetajad, õpilased ja tudengid, ettevõtjad, riik, haridus- ja kodanikeorganisatsioonid, koostööle on kutsutud kõik ühiskonnaliikmed.
  • Ettevõtlikkus – ettevõtlus vajab ettevõtlikke inimesi. Noori kujundavad ettevõtlikuks ettevõtlikud õpetajad ja ettevõtjad. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustab loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus, arukas tegutsemine ja juhtimine. See eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust.
  • Teadmised, oskused, kogemused – elukestev õpe ning teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamine on olulised kõigile. Õpetajad-õppejõud täiendavad end ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõppe alal ning annavad noortele uusi teadmisi ja oskusi tegevuspõhises   õppes. Ettevõtjad ja mentorid jagavad oma kogemusi ja saavad koolitusi  , kuidas noori tõhusamalt juhendada.     Õpivad ka need ettevõtlusõppe arendajad, kes korraldavad programmi tegevusi, loovad võrgustikke ja toetavad osalisi. Ettevõtlikud noored omandavad teadmisi, oskusi ja kogemusi päriselu probleeme lahendades ning aitavad levitada ettevõtlikku mõtteviisi kogu ühiskonnas.
  • Innovatsioon –  programmi raames valmistatakse ette ettevõtlusõppe innovatsiooni Eestis ja toetatakse ettevõtliku hoiaku kujundamist ning uuenduslikku lähenemist   õppetöös, et kogu õpe muutuks tulemuslikumaks ja huvitavamaks. Selleks kaasatakse huvirühmi, tutvustatakse uuenenud lähenemisi ettevõtlikkusele, ettevõtlusele ja ettevõtlusharidusele ning julgustatakse neid omaks võtma.
  • Võrdne vastutus – vastutus programmi elluviimise eest jaguneb kõigi programmi sihtrühmade vahel. Poliitikud ja koolijuhid tagavad toimiva õpikeskkonna; õpetajad vastutavad selle eest, et õpilased saaksid  parimaid teadmisi ja oskusi – koostöös suunatakse noori, et iga õpilane   suudaks oma tuleviku eest ise vastutada. Kui õpilane on ettevõtlik, teab oma tugevusi, oskab ja julgeb end teostada, siis on ka tema tulevik mitmekesine   ning edukas.

Logost

Kõik need tunnused on koondunud ka meie logosse.EduTegu_logo_Roheline_Green_RGB.pdf (1)

Ampersand ‒ & ‒ on logogramm, mis eesti keeles tõlgitakse sidesõnaks „ja”, mis on omakorda väga positiivse kõlaga, sarnane sõnale „jah”, jaatusele. Positiivsus ning jah-sõna on omased ka ettevõtlikkusele. Meie logo ampersand kujunes tähepaarist ’e’ ja ’t’. Sellest tähepaarist on tuletatud programmi moto, mida võib lugeda „Edu tegu” või „Edu ja tegu”, aga ka „Edukas tegu, „Edu tuleb tegudest”, „Edu põhineb tegevusel” jms.

Sõnal „edu” on lisaks tähendusele „positiivne, edukas” ka tähendus hariduse vallas – see on mitmete haridusasutuste domeeni osa. Lühend tuleb ladinakeelsetest sõnadest educo, (kasvatama, toitma, midagi juhtima, püstitama), edoceo (põhjalikku õpetust andma, õpetama) ja educatio (kasvatus), millest on tulnud inglise keelde sõna education (kasvatus, õpetus, haridus). Eesti keeles on sõna „edu” tulenenud soomeugri keeltes levinud sõnast esi, (edasiminek, menu, kordaminek, soome k etu). Seega on sõnatüvi edu ajalooliselt paljudes keeltes olnud tugevalt seotud hariduse ja kasvatuse ning edasipürgimisega, mis on ka ettevõtlusprogrammi olulisemad väärtused.

Tegu on inimese teadlik käitumine, mis kandub üle väliskeskkonda. See tähendab, et millegi teokssaamiseks peab seda tahtma, peab midagi ette võtma. Loomulikult peab oma tegude eest ka vastutama. Samas vaid tegudega jõuab eduni ning isegi vigu tehes ja oma vigadest õppides ning vastutust võttes võime jõuda innovatiivsete lahendusteni.

Logo kasutamise nõuded on kirjas logoraamatus

 Programmi infomaterjalid

Info RUS – venekeelne voldik ettevõtjatele-

Info EST – eestikeelne voldik ettevõtjatele

Info EST – eestikeelne voldik õppuritele, õpetajatele

Info RUS – venekeelne voldik õppuritele, õpetajatele

Info ENG – ingliskeelne voldik – Edu ja Tegu information in english