Programmist

Ettevõtlusõppe programmi viiakse ellu 2016 – 2020. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel eesmärgiga edendada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel- ja liikides ning süvendada ettevõtlikku mõtteviisi. Selle rakendamiseks toetab programm koole mitmel moel: välja on töötatud noorte ettevõtlikku hoiakut ja ettevõtlusteadmisi toetav  metoodika õpetajatele-õppejõududele kasutamiseks ning pakutakse täienduskoolitusi nii õpetajatele-õppejõududele kui õppes osalevatele ettevõtjatele. Ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmist ning ettevõtjate kaasamist õppetöösse toetatakse läbi avatud taotlusvooru projektide rahastamise. STARTER programm ning JA Eesti õpilasfirmade programm pakuvad õppijatele äriideede arendamise kogemuse.

Strateegiline eesmärk

Eesmärk on rakendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ettevõtlusõpe süsteemselt kõigil haridustasemetel ja -liikides ning muuta koolid ettevõtlikumaks nii, et ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuse kujundamine, samuti sellealaste teadmiste ja oskuste arendamine on haridussüsteemi loomulik osa. Selleks on töötatud välja ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõppe metoodika, ettevõtlusõppe moodulid, õppevara ja ettevõtlusõppe läbiviimist toetavad juhendmaterjalid, et koolidel oleks võimalik luua kõigile õppijaile võimalus ettevõtlusõppe läbimiseks. Samuti on elulise ja kogemuspõhise õppe eesmärgil vajalik, et haridusasutuste, ettevõtjate ja teiste ettevõtlikkuse arendamist ning ettevõtlusõpet toetavate osapoolte vahel toimub tihe ja koordineeritud koostöö. Kõrgkoolide koostöövõrgustik koordineerib koostöös SA-ga Innove ettevõtlikkuse kujundamiseks ja ettevõtlusõppeks vajalikku pädevuste kasvu ja nende rakendamist haridussüsteemis. See toetab koolilõpetajate ettevõtliku hoiaku ja ettevõtlusega alustamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kasvu ning suurendab lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

Ettevõtlikkuse kujundamise ja ettevõtlusteadmiste andmise oluliseks märksõnaks haridussüsteemis on koostöö kooli ja praktikute vahel

 Mida saab programmist õpetaja?

Õpetajad-õppejõud ning ettevõtlust toetavad spetsialistid saavad oma oskusi ja teadmisi arendada ettevõtlusteemalistel täienduskoolitustel, sh ettevõtlusõppe pedagoogika, ettevõtlusõppe rakendamine, ettevõtlus. Õpetajatel on võimalus kasutada oma aine rikastamiseks programmi jooksul välja töötatud mooduleid, õppevara, õppekava arendusi ja materjale. Võrgustikku laiendavatel täienduskoolitustel arendatakse diskussiooni ja kogemuste vahetust ettevõtlusõppe kvaliteedi tõstmise eesmärgil õpetajate ja õppejõudude ning praktiseerivate ettevõtjate ja mentorite vahel.  Programmis osalemine aitab ka teadlastel mõista paremini ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe vajalikkust ning tõsta oma kompetentsi teadustulemuste kommertsialiseerimise vallas, neile on abiks võimalus osaleda uuringutes ja täienduskoolitustel (kel on huvi või kes on juba seotud ettevõtlusõppega) ning õppereisidel, tutvuda ettevõtlus(õppe)uuringute tulemustega ning neid kasutada. Loe täpsemalt

Mida saab programmist õppija?

Õppija omandab uusi teadmisi, praktilisi oskusi, väärtuslikke kogemusi ja kasulikke kontakte ning seda läbi edasiviiva võimaluse osaleda praktilise ettevõtlusõppe projektides nagu  üliõpilas- ja õpilasfirmade programm. Lisaks on õppija suurimaks präänikuks võimalus arendada iseenda ettevõtlikkust ja äriideed  õppeprotsessi käigus. Loe täpsemalt

Mida saab programmist ettevõtja?

Sisukale ja praktilisele tulemusele suunatud ettevõtlusõppe programm aitab sidustada õppeaine praktikaga ja tööturu võimaluste ning vajadustega, muuta õpetajate, õppurite ja laiemalt ühiskonna hoiakuid ettevõtlust soosivaks ning tõsta ettevõtjaks olemise mainet. Ettevõtja saab  jagada oma praktilist kogemust, teha koostööd koolidega ning innustada noori ise enda ettevõttega alustama. Olles aktiivne osaline ettevõtlusõppe programmis ja osaledes õppes, toetavad nad Eesti muutmist ettevõtlikuks. Loe täpsemalt

Meie visioon 

Meie visioon on, et iga  Eesti inimene mõistaks, et  endas ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusteadmiste- oskuste  omandamine annavad vabamad käed oma karjääri kujundamisel, olenemata sellest, kas on soov olla ettevõtlik töötaja, ettevõtja või lihtsalt tegus kodanik.

Programmi  väärtuse

Koostöö – on kogu programmi läbiv märksõna. Õpetamise eesmärgil peavad koostööd tegema kogukond ja kool, ettevõtlusõppe arendamiseks ja rakendamiseks üleriigiliselt teevad koostööd eelpoolmainitud programmi partnerid.
Ettevõtlikkus – ettevõtlus vajab ettevõtlikke inimesi. Noori saavad kujundada ettevõtlikuks lisaks perele kool ja kogukond koostöös. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustab loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus, arukas tegutsemine ja enesejuhtimine. See eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust.
Teadmised, oskused, kogemused – elukestev õpe ning teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamine on olulised igaühele, kuid aina tähtsamaks muutub ka selle vorm. Õpetajad-õppejõud täiendavad end ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõppe alal ning annavad noortele uusi teadmisi ja oskusi efektiivsemalt ning aina rohkem tegevuspõhises õppes. Ettevõtjad ja teised praktikud jagavad oma kogemusi ja osalevad programmi koolitustel enda pedagoogiliste oskuste arendamiseks. Ettevõtlikud noored omandavad elulises ja kogemuspõhises õppes teadmisi ja oskusi päriselu probleeme lahendades ning panustavad kogukonda tagasi oma tegevusega, levitades ka ettevõtlikku hoiakut kogu ühiskonnas.
Innovatsioon – programmi raames valmistatakse ette ettevõtlusõppe innovatsiooni Eestis ja toetatakse ettevõtliku hoiaku kujundamist ning uuenduslikku lähenemist õppetöös, et kogu õpe muutuks eluliseks ja praktiliseks. Selleks kaasatakse huvigruppe, tutvustatakse väljatöötatud juhendmaterjale ettevõtlusõppe läbiviimiseks ning julgustatakse ja toetatakse nende kasutamist. Innovatsioon tekib ka läbi kogukonna ja õppe seostamise, kui noored ise ideid genereerivad ja ellu viivad. Samuti suudavad nii õppijad kui ka ülikoolide teadlased pakkuda innovaatilisi ideid ettevõtetele.
Võrdne vastutus – vastutus programmi elluviimise eest jaguneb kõigi programmi partnerite vahel ning vastutus ettevõtlikku hoiakut ja ettevõtlusteadmisi pakkuva õpikeskkonna pakkumise eest lasub erinevatel sihtrühmadel. Poliitikud ja koolijuhid tagavad toimiva õpikeskkonna ja selleks vajalikud ressursid; õpetajad vastutavad selle eest, et õpilased saaksid parimaid teadmisi ja oskusi ning koostöös suunatakse noori, et iga õpilane suudaks oma tuleviku eest ise vastutada. Ettevõtlik õppija on loov, teab oma tugevusi, oskab ja julgeb ennast teostada ning ideid ellu viia. Kogukond panustab sellesse, et õpe oleks praktiline ning noored saaksid ettevõtluse ja majanduse toimimises ettekujutuse.

Logost

Kõik need tunnused on koondunud ka meie logosse.EduTegu_logo_Roheline_Green_RGB.pdf (1)

Ampersand ‒ & ‒ on logogramm, mis eesti keeles tõlgitakse sidesõnaks „ja”, mis on omakorda väga positiivse kõlaga, sarnane sõnale „jah”, jaatusele. Positiivsus ning jah-sõna on omased ka ettevõtlikkusele. Meie logo ampersand kujunes tähepaarist ’e’ ja ’t’. Sellest tähepaarist on tuletatud programmi moto, mida võib lugeda „Edu tegu” või „Edu ja tegu”, aga ka „Edukas tegu, „Edu tuleb tegudest”, „Edu põhineb tegevusel” jms.

Sõnal „edu” on lisaks tähendusele „positiivne, edukas” ka tähendus hariduse vallas – see on mitmete haridusasutuste domeeni osa. Lühend tuleb ladinakeelsetest sõnadest educo, (kasvatama, toitma, midagi juhtima, püstitama), edoceo (põhjalikku õpetust andma, õpetama) ja educatio (kasvatus), millest on tulnud inglise keelde sõna education (kasvatus, õpetus, haridus). Eesti keeles on sõna „edu” tulenenud soomeugri keeltes levinud sõnast esi, (edasiminek, menu, kordaminek, soome k etu). Seega on sõnatüvi edu ajalooliselt paljudes keeltes olnud tugevalt seotud hariduse ja kasvatuse ning edasipürgimisega, mis on ka ettevõtlusprogrammi olulisemad väärtused.

Tegu on inimese teadlik käitumine, mis kandub üle väliskeskkonda. See tähendab, et millegi teokssaamiseks peab seda tahtma, peab midagi ette võtma. Loomulikult peab oma tegude eest ka vastutama. Samas vaid tegudega jõuab eduni ning isegi vigu tehes ja oma vigadest õppides ning vastutust võttes võime jõuda innovatiivsete lahendusteni.

Logo kasutamise nõuded on kirjas logoraamatus

 Programmi infomaterjalid

Info RUS – venekeelne voldik ettevõtjatele-

Info EST – eestikeelne voldik ettevõtjatele

Info EST – eestikeelne voldik õppuritele, õpetajatele

Info RUS – venekeelne voldik õppuritele, õpetajatele

Info ENG – ingliskeelne voldik – Edu ja Tegu information in english