Programmist

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu on aastatel 2016–2023 alguses Haridus- ja Teadusministeeriumi ning hetkel Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel ellu viidav programm eesmärgiga edendada ettevõtlus- ja karjääriõpet ning ettevõtlikku hoiakut kõigil haridustasemetel- ja liikides.

Programmi strateegiline eesmärk on rakendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ning ettevõtlus- ja karjääriõpe süsteemselt kõigil haridustasemetel ja -liikides selliselt, et see  oleks haridussüsteemi loomulik osa. Selleks on töötatud välja ettevõtlus ja karjääripädevust arendav metoodika, õppevara ja toetavad juhendmaterjalid ning koolitusprogrammid ja koolitused, et koolidel oleks võimalik luua kõigile õppijaile võimalus õppe läbimiseks.

Toetatavate tegevuste eelarve on 11 924 660eurot, mida rahastatakse järgnevalt: Euroopa Sotsiaalfondist (edaspidi ESF) 10 135 961 eurot ja riiklik kaasfinantseering 1 788 699 eurot.Programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond “Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ EL vahendite kasutamise eesmärk nr 5 „Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust“ meetme “Õppe seostamine tööturu vajadustega” tegevuse „Ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ raames.

Toetatavate tegevuste elluviimisse kaasatakse partnerid: kõrgkoolid: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustik MTÜ ja Sihtasustus Junior Achievement Eesti ja koostööpartnerid Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda, Eesti kaubandus-Tööstuskoda.

Meie visioon on, et ettevõtlus- ja karjääripädevuste arendamine annab igale inimesele vabamad käed oma karjääri kujundamisel, olenemata sellest, kas on soov olla ettevõtlik töötaja, ettevõtja või lihtsalt tegus kodanik. Toetame juba koolis ennastjuhtiva inimese kujunemist, kes tahab ja oskab oma ideid ellu viia ning loome selleks vajalikud metoodikad ja materjalid õpetajatele.

Mida saab programmist õpetaja?

Õpetajad-õppejõud ning teised ettevõtlust ja karjääriteemasid õpetavad spetsialistid saavad metoodilisi oskusi ja teoreetilisi baasteadmisi omandada ning täiendada täienduskoolitustel. Õppes on võimalik tasuta kasutada programmi jooksul välja töötatud mooduleid ja ainekavasid, õppevara, õppekava arendusi ja tugimaterjale. Edu ja Tegu võrgustikku kuulumine võimaldab lisaks programmi ekspertide poolsele toele metoodika rakendamisel ka kogemuste vahetamist kolleegidega erinevatel üritustel.   Loe täpsemalt

Mida saab programmist õppija?

Õppija omandab ettevõtlus- ja karjääriõppe raames uusi teadmisi, praktilisi oskusi ja kogemusi ning kasulikke kontakte oma idee elluviimiseks kas õpilasfirmas või STARTERi programmis. Kooliajal arendatud ideest ja esmasest ettevõtluskogemusest võib alguse saada mõnigi uus edulugu. Praktiline ettevõtlus- ja karjääriõpe koostöös ettevõtetega aitab noortel teha õigeid erialavalikuid.  Loe täpsemalt

Mida saab programmist ettevõtja?

Ettevõtjal on võimalus programmis osaledes olla abiks mõnele koolile ettevõtlus- ja karjääriõppe juurutamisel ning läbiviimisel. Õpetaja rolli jaoks pakuvad metoodilist tuge programmi koolitused. Õpilasfirma või STARTER programmi mentorina noori toetades avaneb võimalus olla mõne uue eduloo sünni juures.  Loe täpsemalt

 

Edu ja Tegu programmi väärtused

Koostöö – on kogu programmi läbiv märksõna. Elulise ja efektiivse õpetamise eesmärgil peavad koostööd tegema kogukond ja kool, ettevõtlusõppe arendamiseks ja rakendamiseks üleriigiliselt teevad ühtse eesmärgi nimel koostööd programmi partnerasutused.
Ettevõtlikkus – on hoiak, mida iseloomustab loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus, arukas tegutsemine ja enesejuhtimine. Noori saavad kujundada ettevõtlikuks lisaks perele kool ja kogukond koostöös.
Teadmised, oskused, kogemused – elukestev õpe ning teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamine on olulised igaühele, kuid aina tähtsamaks muutub ka selle vorm. Olulised on kogemuspõhine ja kaasav õpe, praktikute osalemine, probleemikesksus.
Innovatsioon – saab tekkida ka hariduses, nt läbi kogukonna ja õppe seostamise, kui noored ise ideid genereerivad ja ellu viivad. Samuti suudavad nii õppijad kui ka ülikoolide teadlased pakkuda innovaatilisi ideid ettevõtetele.
Võrdne vastutus – vastutus programmi elluviimise eest jaguneb kõigi programmi partnerite vahel ning vastutus ettevõtlikku hoiakut ja ettevõtlusteadmisi pakkuva õpikeskkonna pakkumise eest lasub erinevatel sihtrühmadel. Poliitikud ja koolijuhid tagavad toimiva õpikeskkonna ja selleks vajalikud ressursid; õpetajad vastutavad selle eest, et õpilased saaksid parimaid teadmisi ja oskusi ning koostöös suunatakse noori, et iga õpilane suudaks oma tuleviku eest ise vastutada. Ettevõtlik õppija on loov, teab oma tugevusi, oskab ja julgeb ennast teostada ning ideid ellu viia. Kogukond panustab sellesse, et õpe oleks praktiline ning noored saaksid ettevõtluse ja majanduse toimimises ettekujutuse.

 

 

Tutvu täpsemalt programmi tegevustega

Programmi infomaterjalid