Programmist

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu on aastatel 2016–2023 Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel ellu viidav programm eesmärgiga edendada ettevõtlusõpet ning ettevõtlikku hoiakut kõigil haridustasemetel- ja liikides.

Programmi strateegiline eesmärk on rakendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ettevõtlusõpe süsteemselt kõigil haridustasemetel ja -liikides ning muuta koolid ettevõtlikumaks nii, et ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuse kujundamine, samuti sellealaste teadmiste ja oskuste arendamine on haridussüsteemi loomulik osa. Selleks on töötatud välja ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõppe metoodika, õppevara ja toetavad juhendmaterjalid ning koolitusprogrammid ja koolitused, et koolidel oleks võimalik luua kõigile õppijaile võimalus ettevõtlusõppe läbimiseks.

Oluline märksõna elulises hariduses on koostöö kooli ja praktikute vahel

Meie visioon on, et ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusteadmiste-ning oskuste omandamine annab igale inimesele vabamad käed oma karjääri kujundamisel, olenemata sellest, kas on soov olla ettevõtlik töötaja, ettevõtja või lihtsalt tegus kodanik. Igas olukorras lööb läbi ennastjuhtiv endale ja teistele väärtust loov inimene ja nende kujunemisteekonda tuleb panustada juba täna.

Mida saab programmist õpetaja?

Õpetajad-õppejõud ning ettevõtlust toetavad spetsialistid saavad metoodilisi oskusi ja temaatilisi teadmisi täiendada täienduskoolitustel, sh teemadel nagu ettevõtlusõppe pedagoogika, ettevõtlusõppe süsteemne rakendamine, ettevõtlus, ettevõtluspädevuste arendamine. Õpetajatel on võimalus kasutada programmi jooksul välja töötatud mooduleid ja ainekavasid, õppevara, õppekava arendusi ja teisi tugimaterjale ettevõtlusõppe rakendamiseks ja ettevõtluspädevuste arendamiseks ning saada programmi poolt tuge. Võrgustikku kuulumine võimaldab lisaboonusena kogemuste vahetamist kolleegidega.   Loe täpsemalt

Mida saab programmist õppija?

Õppija omandab ettevõtlusõppe raames uusi teadmisi, praktilisi eluks vajalikke oskusi, väärtuslikke kogemusi ja kasulikke kontakte oma äriidee arendamiseks kas õpilasfirmas või STARTERi programmis. Praktiline kogemus tekitab õpihimu.  Just siit võib alguse saada mõnigi uus edulugu.  Loe täpsemalt

Mida saab programmist ettevõtja?

Ettevõtjal on võimalus programmis osaledes olla abiks mõnele koolile ettevõtlusõppe juurutamisel ja läbiviimisel, panustades ka oma kogemuse jagamisel õppijatele. Programmi koolitustel saab omandada õppe läbiviimiseks metoodilisi oskusi. Õpilasfirma või STARTER programmi mentorinanoori toetades avaneb võimalus olla mõne uue eduloo sünni toetajaks. Kooli ja ettevõtte süsteemsema koostöö alustamiseks ja on võimalik taotleda projektirahastust.  Loe täpsemalt

Edu ja Tegu programmi väärtused

Koostöö – on kogu programmi läbiv märksõna. Elulise ja efektiivse õpetamise eesmärgil peavad koostööd tegema kogukond ja kool, ettevõtlusõppe arendamiseks ja rakendamiseks üleriigiliselt teevad ühtse eesmärgi nimel koostööd programmi partnerasutused.
Ettevõtlikkus – on hoiak, mida iseloomustab loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus, arukas tegutsemine ja enesejuhtimine. Noori saavad kujundada ettevõtlikuks lisaks perele kool ja kogukond koostöös.
Teadmised, oskused, kogemused – elukestev õpe ning teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamine on olulised igaühele, kuid aina tähtsamaks muutub ka selle vorm. Olulised on kogemuspõhine ja kaasav õpe, praktikute osalemine, probleemikesksus.
Innovatsioon – saab tekkida ka hariduses, nt läbi kogukonna ja õppe seostamise, kui noored ise ideid genereerivad ja ellu viivad. Samuti suudavad nii õppijad kui ka ülikoolide teadlased pakkuda innovaatilisi ideid ettevõtetele.
Võrdne vastutus – vastutus programmi elluviimise eest jaguneb kõigi programmi partnerite vahel ning vastutus ettevõtlikku hoiakut ja ettevõtlusteadmisi pakkuva õpikeskkonna pakkumise eest lasub erinevatel sihtrühmadel. Poliitikud ja koolijuhid tagavad toimiva õpikeskkonna ja selleks vajalikud ressursid; õpetajad vastutavad selle eest, et õpilased saaksid parimaid teadmisi ja oskusi ning koostöös suunatakse noori, et iga õpilane suudaks oma tuleviku eest ise vastutada. Ettevõtlik õppija on loov, teab oma tugevusi, oskab ja julgeb ennast teostada ning ideid ellu viia. Kogukond panustab sellesse, et õpe oleks praktiline ning noored saaksid ettevõtluse ja majanduse toimimises ettekujutuse.

 

Tutvu programmi tegevustega

Programmi infomaterjalid