Koolitused

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks.


August

23.08.2018 Mentorlus, mentorsuhe ja koostöö arendamine ettevõtlusmeeskondadega**, Kuressaare, Tallinna 19, ruum 213 (EBS)
Koolitus annab alustavale mentorile baasoskused ja teadmised töötamaks ettevõtlusmentorina.

27.-28.08.2018 Arendusmeeskondade juhtimine ettevõtlusõppes**, Tartu, Ülikooli 18 ruum 228 (TÜ)
Koolitus annab meeskonna juhtimiseks vajalikud oskused ja nende arendamine läbi toote- ja/või teenusearenduse protsessi.


September

19. ja 26.09.2018 Juhtimisalaste pädevuste arendamine**, Tartu, toimumiskoht täpsustub (EMÜ)
Koolitusel käsitletakse kaasaegseid juhtimisteooriaid ja nende rakendamisvõimalusi õppetöö läbiviimisel.

21.09.2018 Õpilasfirma ja minifirma programmi metoodiline koolitus juhendajatele I*, Narva, Raekoja plats 2 (TÜ) 
Koolituse eesmärk on valmistada ette JA Eesti ettevõtlusõppe programmide “Õpilasfirma” ja “Minifirma” juhendajaid ning seeläbi toetada õpetajaid ja koole riiklikku õppekava valikaine “Ettevõtlusõpe” ainekava rakendamisel ning ettevõtliku inimese kujundamisel.

26.-27.09.2018 Teaduse kommertsialiseerimine*, Tartu, Ülikooli 20-320  (TÜ)
Koolitusel käsitletakse kommertsialiseerimisprotsessi tüüpe ja etappe, õpitakse analüüsima teaduspõhise ettevõtluse ärivõimalusi kodu- ja rahvusvahelises ettevõtluskeskkonnas ning proovitakse teaduspõhise äriidee ja ärimudeli ning ettevõtte põhiprotsesside planeerimist.


Oktoober

02.-03.10.2018 Kaasaegsete turunduspädevuste arendamine**, Tartu, toimumiskoht täpsustub (EMÜ)
Koolitusel tutvustatakse  sotsiaalmeedia turunduse strateegiaid ja taktikaid, õpitakse analüüsima erinevaid e-turunduskanaleid ja mõistma veebilehe optimeerimise põhialuseid.

11.10.2018 Finantsalaste teadmiste ja oskuste arendamine ettevõtlusõppes**, Tallinn, Ehitajate tee 5, ruum U03-224 (TTÜ)
Koolituse eesmärk on ettevõtlusõppejõudude ja õpetajate finantsalaste teadmiste ja praktiliste oskuste arendamine.

12. ja 24.10.2018 Õpilase ettevõtlikkuse ja ettevõtluspädevuse kujundamine majandus- ja ettevõtlusõppes**,Tallinn, Narva mnt 25 (TLÜ)
Koolituse läbinu teab ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevuse komponente, oskab neid hinnata ning kasutada tundides, on saanud abivahendiks ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevusi kirjeldavat abimaterjali.

16.10.2018 Ettevõtlusõppe kavandamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades*,Tallinn, Narva mnt 25 (TLÜ)
Koolitusel osalenu mõistab ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse ning õpiväljundite raamistikku ja kasutab raamistiku põhimõtteid ettevõtlusõppe planeerimisel ning teab ettevõtlusõppe moodulite pedagoogilisi lähtekohti ja rakendamise põhimõtteid.

19. ja 22.10.2018 Loovustehnikad ettevõtlusõppes**, Tartu, Ülikooli 20-320  (TÜ)
Koolitusel õpitakse kasutama erinevaid loovust arendavaid rühmatöö tehnikaid õpilaste õpetamiseks ja juhendamiseks ettevõtlusõppe ainetes ja ettevõtlikkust arendavates praktilistes töödes.

23.-24.10.2018 Maaettevõtluse mooduli rakendamine*, Tartu, toimumiskoht täpsustub (EMÜ)
Koolitus annab ülevaate maaettevõtluse mooduli programmist ning teadmisi ja oskusi mooduli rakendamiseks ettevõtlusõppes.

25.10.2018 Start-up ettevõtte protsessi juhtimine**, Tallinn, Ehitajate tee 5, ruum U03-224 (TTÜ)
Koolituse eesmärgiks on start-up’i olemuse ja erisuste tundma õppimine. Kursuse lõpetanul on oskus eristada ideed, probleemi ja lahendust, ta mõistab kliendiarendusprotsessi, tunneb protsessis kasutatavaid tööriistu ning start-up faasiga seotud riske, rahastamist ja võimalusi.

26.10.2018 Mentorlus, mentorsuhe ja koostöö arendamine ettevõtlusmeeskondadega**, Tallinn, Lauteri 3, ruum 304 (EBS)
Koolitus annab alustavale mentorile baasoskused ja teadmised töötamaks ettevõtlusmentorina.


November

01.11.2018 Investeerimine iseendasse ning läbi enesejuhtimise finantsilise vabaduse saavutamine**, Tallinn, Lõõtsa 4 (SA Innove)
Kui inimene omab piisavat pädevust tegemaks julgeid investeeringuid eelkõige iseendasse, siis seeläbi paraneb ka finantsiline seis läbi oma uue, õigema tunnetuse! Krüptorahandus – kas jätkusuutlik lahendus täiuslikule finantsvabadusele?

5.-6.11.2018 Tehnoloogiaettevõtlus*, Tartu,  toimumiskoht täpsustub (TÜ)

8.11.2018 Start-up innovatsioonimudeli ülekandmine traditsioonilisse ettevõttesse**, Tallinn, Ehitajate tee 5, ruum U03-224 (TTÜ)
Koolituse eesmärgiks on start-upi faasi ja innovatsiooni protsessi erisuste ja sarnasuste tundmaõppimine. Antakse innovatsiooni protsessi ettevõttesse rakendamise ülevaade reaalsete kaasuste põhjal – millised on muutuste läbiviimise väljakutsed ja millised on teoreetilised raamistikud läbiviidavatele protsessidele.

8.11.2018 Ettevõtlusõppe hindamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades*, Tallinn, Narva mnt 25 (TLÜ)
Koolitusel osalenu mõistab ettevõtlusõppe moodulite pedagoogilisi lähtekohti ja rakendamise põhimõtteid, kasutab ettevõtlusõppes õppija ettevõtlikkust toetavaid õppe- ja hindamismeetodeid lähtuvalt ettevõtlusõppe moodulite eesmärkidest ja õpiväljunditest.

08.-09.11.2018 Kastist välja – ettevõtjad koolitavad!***
Koolitusel osalenu on saanud praktilise kogemuse isikliku idee mudeldamisel ja arendamisel. Koolituse läbinu omab kogemust ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel ja ettevõtluspädevuste lõimimisel teiste õppeainetega.

15.11.2018 Kuidas arendada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks vajalikke enesejuhtimise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes?**, toimumiskoht täpsustub (TLÜ)
Koolitusel osalenu mõtestab enesejuhtimist (oma motivatsiooni ja emotsioonide reguleerimise oskuseid) ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse osana ja omab praktiliste nippide kogumit ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevusega seotud enesejuhtimise oskuste arengu toetamiseks enda klassiruumis.

20.11.2018 Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 2. ja 3. taseme kutseõppe õppekavades*, Tallinn, Narva mnt 25 (TLÜ)
Koolitusel osalenu mõistab ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse ning õpiväljundite raamistikku ja teab, kuidas  raamistiku põhimõtteid kasutadaettevõtlusõppe planeerimisel, mõistab ettevõtlusõppe baasmooduli pedagoogilisi lähtekohti ja rakendamise põhimõtteid ning teab, kuidas kasutada ettevõtlusõppes õppija ettevõtlikkust toetavaid õppe- ja hindamismeetodeid lähtuvalt ettevõtlusõppe baasmoodulite eesmärkidest ja õpiväljunditest.

27.11.2018 Kuidas arendada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks vajalikke äriideede elluviimise ja väärtuse loomise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes?**, Tallinn, Narva mnt 25 (TLÜ)
Koolitusel osalenu mõistab mõtlemisoskuseid (kognitiivseid protsesse) ja äriideede elluviimise valdkonda ettevõtluspädevuse osana ning omab praktiliste nippide kogumit ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevusega seotud väärtust loova mõtlemise ja äriideede elluviimise valdkonna arengu toetamiseks enda klassiruumis.

Õpilasfirma ja minifirma programmi metoodiline koolitus juhendajatele II*, kuupäev täpsustub, Narva, Raekoja plats 2 (TÜ)

* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

 

Koolituskava täieneb pidevalt! Tulevaste koolituste kohta saab operatiivselt infot läbi ettevõtlusõppe programmi Facebooki konto aadressil www.facebook.com/ettevotlusope

Info koolituste kohta: täienduskoolituste tegevussuuna juht Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee

Ettevõtliku Kooli koolitustega saab tutvuda nende veebilehel, täpsem info ja registreerumine: Kristi Krilovs kristi.krilovs@ivek.ee

Junior Achievement Eesti ettevõtlusprogrammide metoodiliste koolitustega saab tutvuda nende veebilehel , täpsem info ja registreerimine: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.