Koolitused

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks.

* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

2019. aasta koolitused

6-kuuline ettevõtlusõppe koolitusprogramm

Ootame osalema üld- ja kutsehariduse sh rakenduskõrghariduse õpetajaid või alustavaid õpetajaid, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis.

Ettevõtlusõppe koolitusprogramm baastasemel algab jaanuaris ning lõpeb juunis. Programm koosneb 6 õppesessioonist, kokku 10 õppepäeva. Sessioonid toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes ning on seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.

Koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt, seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning osalemistasu õpetajatele ei ole.

Vaata täpsemalt siit! Kohad on täis! 

 

Koolituskava täieneb pidevalt! Tulevaste koolituste kohta saab operatiivselt infot läbi ettevõtlusõppe programmi Facebooki konto aadressil www.facebook.com/ettevotlusope

Info koolituste kohta: täienduskoolituste tegevussuuna juht Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee

Ettevõtliku Kooli koolitustega saab tutvuda nende veebilehel, täpsem info ja registreerumine: Kristi Krilovs kristi.krilovs@ivek.ee

Junior Achievement Eesti ettevõtlusprogrammide metoodiliste koolitustega saab tutvuda nende veebilehel , täpsem info ja registreerimine: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.

 

Koolituste eesmärk on tagada kõikidel haridustasemetel õppetööd läbiviivate spetsialistide innovaatiline hoiak ja valmisolek ettevõtlusõppe läbiviimiseks ning arendada õppetööd läbiviivate ettevõtjate pedagoogilisi oskusi.  Selleks teevad 8 kõrgkooli, SA Innove, Junior Achievement Eesti ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus tihedat koostööd, et välja töötada uued, innovatiivsed ettevõtlusõppe ja ettevõtluspedagoogika alased täienduskoolitusprogrammid ja juhendmaterjalid ning viia koolitusi läbi interaktiivselt ja uudseid metoodikaid kasutades, lähtudes muutunud õpikäsituse põhimõttest ning sihtrühma vajadustest.

Ettevõtlusõppe koolitused on praktilised ja sisaldavad palju meeskonnatööd