Koolitused

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume 6-osalisi pikki põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.

* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

2020. aasta koolitused

NB! Seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eestis lükkuvad märtsi ja aprilli kavandatud koolitused edasi. Uued kuupäevad täpsustame jooksvalt, vastavalt olukorrale ja hoiame teid kursis. Mai koolituste osas tehakse otsus aprilli lõpupoole. Kõiki koolitustele registreerunuid teavitatkase ka e-kirja teel. 

 

Pikad koolitusprogrammid 

Populaarsed 6-kuulised ettevõtlusõpetajatele mõeldud koolitusprogrammid on mõeldud nii baastasemele kui meistriklassile. Baastase on mõeldud alustavale ettevõtlusõpetajale ja meistriklass neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase.

Koolitusprogramm koosneb kuuest koolitusest (moodulist) ja on mõeldud üld- ja kutsehariduse, sh rakenduskõrghariduse õpetajatele või alustavatele õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ning looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Programm koosneb kuuest ühe- kuni kahepäevasest koolitusest, kokku 10 õppepäeva. Moodulid toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes erinevates Eesti paikades ning on seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad. Partnerorganisatsioonide koostöös läbi viidav koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning osalemistasu õpetajatele ei ole.

Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi kõik moodulid läbinud õpetaja
– rakendab omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel;
– mõistab ettevõtluspädevust ja rakendab erinevaid meetodeid ettevõtluspädevuse kujundamiseks õpilastes;
– mõistab ettevõtlusprotsessi ja õpilasfirma programmi metoodikat ning rakendab seda õppetöös;
– väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel;
– rakendab eneseanalüüsi ja tagasisidestamist toetavaid meetodeid.

11.-12. märtsil alustab Ettevõtlusõpetaja meistriklass*
Moodulid:
I moodul – 11.-12.03.2020 Ettevõtlusõppe korraldamine koolis TLÜ
II moodul – 8.-9.04.2020 Enesejuhtimiseoskuste arendamine TLÜ NB! Seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eestis lükkub koolitus edasi. 
III moodul  – 12.-13.05.2020 Ettevõtluspädevust toetavate sotsiaalsete oskuste õpetamine koolis EEK Mainor
IV moodul – 11.-12. 06.2020 Õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamine TalTech
V moodul  –  23.-24.09.2020 Äriideede elluviimise alampädevuste õpetamine koos enesehindamise ja eneseteadlikkusega TalTech
VI moodul  – 11.11.2020 Parimad praktikad ja kokkuvõte EEK Mainor

Täpsem info Ülle Kesli (TÜ) ulle.kesli@ut.ee. Registreerumiseks kliki SIIN

Hetkel toimuvad koolitusprogrammid

30.-31. jaanuaril 2020 alustas  Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** (kohad on täis!)
Moodulid:
I moodul – 30.-31.01.2020 Majanduse alused, ettevõtluskeskkond, ettevõtluspädevus. Meeskonnatöö. SA Innove
II moodul – 06.-07.02.2020 Ideede genereerimine ja hindamine, loovus ja loovuse tehnikad. Koostööoskused. SA Innove
III moodul – 27.03.2020 Turg ja turundus. Kaubamärk. Bränd. Disainmõtlemine. TalTech NB! Seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eestis lükkub koolitus edasi. 
IV moodul – 28.-29.04.2020 Majandusarvestus, eelarve koostamise alused, säästev eluviis, investeerimine. Vastutustundlik ettevõtlus. TLÜ NB! Seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eestis lükkub koolitus edasi. 
V moodul – 14.-15.05.2020 Ettevõtlusvormid. Ettevõtlusega alustamise ABC. Erinevad ettevõtlusõppe programmid ja kuidas neid õppesse integreerida.
VI moodul – 12.06.2020 Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. Reflektsioon. Parimate praktikate jagamine. TalTech

 

20.-21. veebruaril 2020 alustas Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** venekeelne rühm (kohad on täis!) 
Moodulid:
I moodul – 20.-21.02.2020 Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda?
II moodul – 19.-20.03.2020 Majanduse- ja ettevõtluse alused. Äriideest järgmise sammuni. Probleemilahendusoskused. SA Innove NB! Seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eestis lükkub koolitus edasi. 
III moodul – 17.04.2020 Turg ja turundus. Äriidee testimine ja tagasiside. Analüüsioskused. SA Innove NB! Seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eestis lükkub koolitus edasi. 
IV moodul  – 14.-15.05.2020 Ettevõtlusvormid. Bärnd, kaubamärk. EEK Mainor
V moodul – 04.-05.06.2020 Ettevõtlusega alustamine. Ettevõtte registreerimine. Finantseerimine. EEK Mainor
VI moodul – 28.08.2020 Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. Reflektsioon. Innove

Täpsem info Katrin Kivisild (Innove) katrin.kivisild@innove.ee  

Seminarid

 Ettevõtluspädevuste mudelit tutvustav seminaride sari aineõpetajatele (kohad on täis!)

Ettevõtluspädevus on üks 21.sajandi võtmepädevustest ning seda defineeritakse kui teadmiste, oskuste ja hoiakute terviklikku kogumit, mis on vajalik väärtust loovate ideede elluviimisel, õppija ettevõtlikkuse arenguks ning jätkusuutlikuks toimetulekuks töös ja igapäevaelus.
Ettevõtluspädevuse kolm pädevusvaldkonda; 1) enesejuhtimine; 2) sotsiaalsete olukordade juhtimine, 3) väärtust loov mõtlemine ja lahenduste leidmine toetavad eelkõige loovate ning ettevõtlike inimeste arengut ühiskonnas, mistõttu on nende alapädevuste arendamine oluline alates varasest east, juba algkoolis. Nende pädevuste arendamine loob aluse edukaks karjääriks ja igapäevaseks toimetulekuks, sh ettevõtlusvaldkonnas tegutsemiseks. Neljas pädevusvaldkond, äriideede elluviimine, sisaldab ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud ettevõtlusega alustamiseks või karjäärivalikul ettevõtliku palgatöötajana. Kõik alapädevused on olulised ja lahutamatud, kuigi iga inimene arendab üksikuid alapädevusi erineval tasemel. Ettevõtluspädevuse arendamisel esitatakse väljakutseid inimese juba juurdunud seisukohtadele, tõekspidamistele ja omaenda praktikale. Seminaridesari koosneb neljast teemast:
19. veebruar – Äriideede elluviimine
25. märts – Enesejuhtimine
Aprill – Sotsiaalsete olukordade lahendamine
Mai – Väärtust loov mõtlemine ja lahenduste leidmine
Seminaridele on oodatud aineõpetajad, kes on valmis oma aine raames arendama ettevõtluspädevust. Seminarid toimuvad Tallinnas, korraldab SA Innove.
Täpsem info siin. Lisainfo: erika.veide@innove.ee

7.05.2020 Ettevõtete ja koolide koostööseminar. Jõhvi kontserdimaja. Info tulekul.

4.-5.11.2020 Ettevõtliku ja ettevõtlusõppe konverents. Tartu, ERM. Info tulekul.

Lõppenud koolitusprogrammid

24.01-12.06.2019 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)***
6.03-5.11.2019 Ettevõtlusõpetaja meistriklass*
28.08.2019-31.01.2020 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)***

Mida hindavad koolitusprogrammide juures kõige enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Loe koolitusprogrammi õpetajate lugusid uudiste rubriigist.

 

Info koolituste kohta 

Koolituskava täieneb pidevalt! Koolituste kohta saab jooksvalt uusimat infot ettevõtlusõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, info ja registreerumine Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee
Ettevõtliku Kooli koolitused, info ja registreerumine: Kristi Krilovs kristi.krilovs@ivek.ee
Junior Achievement Eesti koolitused, info ja registreerimine: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.