Koolitused

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume 6-osalisi pikki põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.

* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

2020. aasta koolitused

Pikad koolitusprogrammid 

Populaarsed 6-kuulised ettevõtlusõpetajatele mõeldud koolitusprogrammid alustavad taas  uute rühmadega nii baastasemele kui meistriklassile. Baastase on mõeldud alustavale ettevõtlusõpetajale ja meistriklass neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase.

Koolitusprogramm koosneb kuuest koolitusest (moodulist) ja on mõeldud üld- ja kutsehariduse, sh rakenduskõrghariduse õpetajatele või alustavatele õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ning looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Programm koosneb kuuest ühe- kuni kahepäevasest koolitusest, kokku 10 õppepäeva. Moodulid toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes erinevates Eesti paikades ning on seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad. Partnerorganisatsioonide koostöös läbi viidav koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning osalemistasu õpetajatele ei ole.

Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi kõik moodulid läbinud õpetaja
– rakendab omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel;
– mõistab ettevõtluspädevust ja rakendab erinevaid meetodeid ettevõtluspädevuse kujundamiseks õpilastes;
– mõistab ettevõtlusprotsessi ja õpilasfirma programmi metoodikat ning rakendab seda õppetöös;
– väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel;
– rakendab eneseanalüüsi ja tagasisidestamist toetavaid meetodeid.

20.-21. veebruaril 2020 alustab 6 moodulist koosnev Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** venekeelne rühm (kohad on täis!) 
Moodulid:
I moodul – 20.-21.02.2020 Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda? 
II moodul – 19.-20.03.2020 Majanduse- ja ettevõtluse alused. Äriideest järgmise sammuni. Probleemilahendusoskused. 
III moodul – 17.04.2020 Turg ja turundus. Äriidee testimine ja tagasiside. Analüüsioskused.
IV moodul  – 14.-15.05.2020 Ettevõtlusvormid. Bärnd, kaubamärk.
V moodul – 04.-05.06.2020 Ettevõtlusega alustamine. Ettevõtte registreerimine. Finantseerimine.
VI moodul – 28.08.2020 Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. Reflektsioon.

Täpsem info ja registreerumine Katrin Kivisild (Innove) katrin.kivisild@innove.ee  

11.-12. märtsil alustab Ettevõtlusõpetaja meistriklass*
Moodulid:
I moodul – 11.-12.03.2020 Ettevõtlusõppe korraldamine koolis
II moodul – 8.-9.04.2020 Enesejuhtimiseoskuste arendamine
III moodul  – 12.-13.05.2020 Ettevõtluspädevust toetavate sotsiaalsete oskuste õpetamine koolis
IV moodul – 11.-12. 06.2020 Õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamine
V moodul  –  23.-24.09.2020 Äriideede elluviimise alampädevuste õpetamine koos enesehindamise ja eneseteadlikkusega
VI moodul  – 11.11.2020 Parimad praktikad ja kokkuvõte

Täpsem info Ülle Kesli (TÜ) ulle.kesli@ut.ee. Registreerumiseks kliki SIIN

Käimasolev koolitusprogramm

30.-31. jaanuaril 2020 alustas 6 moodulist koosnev Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** (kohad on täis!)
Moodulid:
I moodul – 30.-31.01.2020 Majanduse alused, ettevõtluskeskkond, ettevõtluspädevus. Meeskonnatöö.
II moodul – 06.-07.02.2020 Ideede genereerimine ja hindamine, loovus ja loovuse tehnikad. Koostööoskused.
III moodul – 27.03.2020 Turg ja turundus. Kaubamärk. Bränd. Disainmõtlemine.
IV moodul – 28.-29.04.2020 Majandusarvestus, eelarve koostamise alused, säästev eluviis, investeerimine. Vastutustundlik ettevõtlus.
V moodul – 14.-15.05.2020 Ettevõtlusvormid. Ettevõtlusega alustamise ABC. Erinevad ettevõtlusõppe programmid ja kuidas neid õppesse integreerida.
VI moodul – 12.06.2020 Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. Reflektsioon. Parimate praktikate jagamine.

Seminarid

Ettevõtluspädevuste mudelit tutvustav seminaride sari aineõpetajatele
Ettevõtluspädevus on üks 21.sajandi võtmepädevustest ning seda defineeritakse kui teadmiste, oskuste ja hoiakute terviklikku kogumit, mis on vajalik väärtust loovate ideede elluviimisel, õppija ettevõtlikkuse arenguks ning jätkusuutlikuks toimetulekuks töös ja igapäevaelus.
Ettevõtluspädevuse kolm pädevusvaldkonda; 1) enesejuhtimine; 2) sotsiaalsete olukordade juhtimine, 3) väärtust loov mõtlemine ja lahenduste leidmine toetavad eelkõige loovate ning ettevõtlike inimeste arengut ühiskonnas, mistõttu on nende alapädevuste arendamine oluline alates varasest east, juba algkoolis. Nende pädevuste arendamine loob aluse edukaks karjääriks ja igapäevaseks toimetulekuks, sh ettevõtlusvaldkonnas tegutsemiseks. Neljas pädevusvaldkond, äriideede elluviimine, sisaldab ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud ettevõtlusega alustamiseks või karjäärivalikul ettevõtliku palgatöötajana. Kõik alapädevused on olulised ja lahutamatud, kuigi iga inimene arendab üksikuid alapädevusi erineval tasemel. Ettevõtluspädevuse arendamisel esitatakse väljakutseid inimese juba juurdunud seisukohtadele, tõekspidamistele ja omaenda praktikale. Seminaridesari koosneb neljast teemast:
19. veebruar – Äriideede elluviimine
25. märts – Enesejuhtimine
Aprill – Sotsiaalsete olukordade lahendamine
Mai – Väärtust loov mõtlemine ja lahenduste leidmine
Seminaridele on oodatud aineõpetajad, kes on valmis oma aine raames arendama ettevõtluspädevust. Seminarid toimuvad Tallinnas, korraldab SA Innove.
Registreeru siin.

Ettevõtete ja koolide koostööseminar – maikuus. Info tulekul.

Lõppenud koolitusprogrammid

24.01-12.06.2019 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)***
6.03-5.11.2019 Ettevõtlusõpetaja meistriklass*
28.08.2019-31.01.2020 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)***

Mida hindavad koolitusprogrammide juures kõige enam osalejad?

Loe intervjuusid ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga .

Loe koolitusprogrammi õpetajate lugusid ja arvamusi uudiste rubriigist. 

 

Info koolituste kohta 

Koolituskava täieneb pidevalt! Koolituste kohta saab jooksvalt uusimat infot ettevõtlusõppe programmi Facebooki lehelt ja Uudiskirjast 

Edu ja Tegu täienduskoolituste tegevussuuna juht Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee
Ettevõtliku Kooli koolitused, info ja registreerumine: Kristi Krilovs kristi.krilovs@ivek.ee
Junior Achievement Eesti ettevõtlusprogrammide metoodilised koolitused, info ja registreerimine: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.