Ettevõtluspädevuse mudel

Ettevõtluspädevust defineeritakse kui teadmiste, oskuste ja hoiakute terviklikku kogumit, mis on vajalik väärtust loovate ideede elluviimisel, õppija ettevõtlikkuse arenguks ning jätkusuutlikuks toimetulekuks töös ja igapäevaelus. Ettevõtluspädevus on rakendatav kõigis valdkondades ja elualadel ning suunatud indiviidi isiklikule arengule, aktiivsele osalemisele ühiskonnas ja tööturul nii palgatöötaja kui tööandjana.
Ettevõtluspädevus ja selle alapädevused on kujutatud alloleval joonisel.

Erinevatel haridustasemetel ja -liikides on rõhuasetused pädevuste arendamisel erinevad. Nt alg- ja põhikoolis on õppe keskmes väärtustloova mõtlemise arendamine ja enesejuhtimisega seonduvate alapädevuste arendamine. Gümnaasiumis, kutse- ja kõrghariduses muutuvad lisaks eelnevale oluliseks ettevõtluskeskkonnas tegutsemisega seonduvad pädevused.

Ettevõtluspädevusi ja selle alapädevusi tutvustavad ning selgitavad lahti  ettevõtlusõppe alusdokumendi peatükid 2 ja 3.

Dokumendi pdf versioon