Kool ettevõtlikuks

Nii ettevõtlikud, kui on praegused noored, nii edukas on homne riik. Tuleviku tööturul hakkamasaamiseks on aina enam olulised  universaalsed oskused – enese ja teiste juhtimine, kohanemisvõime, eesmärgipärane tegutsemine, väärtusloome ja loovus, ettevõtlusoskus, sotsiaalsed oskused. Euroopa komisjoni töögrupp on jaganud ettevõtlikkuse viieks pädevusvaldkonnaks, mis kõik panustavad võrdselt ettevõtlikkuspädevuse kujundamisse. Sinna kuuluvad tegutsemine, visioon, ideede genereerimine, otsustamine ja õppimine läbi väärtuse loomise. Edu ja Tegu programmis on välja töötatud Eesti jaoks kohandatud ettevõtluspädevuse mudel.

Ettevõtluspädevust saab rakendada ja arendada läbivalt läbi õppe.

Kuidas on see kõik õpetajale kasulik?

Ettevõtlik hoiak ehk ettevõtluspädevuse alapädevused on arendatavad. Igal elualal on olulised oskus lahendada probleeme, leida ideid ja neid ellu viia ning iseseisvalt ja teistega koostöös väärtust luua. Kool saab pakkuda õppija ettevõtlikkust soodustavat ja toetavat keskkonda ning anda süsteemselt ettevõtlusõpet aktiivsel ja praktilisel moe ning kaasates vajalikke partnereid. Ettevõtlusõpet pakuvad paljud koolid üle Eesti (loe lähemalt SIIT). Ettevõtlikkus on ka ettevõtluse alus. 

Edu ja Tegu programm toetab koolide ettevõtlusõpet läbi kolme erineva võimaluse, mida saab kas eraldi või ka koos rakendada.  Ida-Viru Ettevõtluskeskuse koordineeritud haridusprogramm „Ettevõtlik kool” tegeleb ettevõtlikkuse süsteemse arendamisega üldharidus- ja kutsekoolides. Junior Achievement Eesti pakub ettevõtlus- ja majandusõpet ning õpilasfirmade programme üldharidus- ja kutsekoolides.  Lisaks on Edu ja Tegu välja töötatud ettevõtlusõppe moodulid, tugimaterjalid, ainekavad, mille rakendamiseks pakub tuge SA Innove (kontakt katrin.kivisild@innove.ee ning erika.veide@innove.ee)

Samuti on õpetajatel võimalik osaleda ettevõtlusõppe rakendamise ja ettevõtluspädevuse arendamise koolitustel ja koolitusprogrammides ning koostöös kaubanduskojaga korraldatavatel ettevõtete ja koolide koostööseminaridel, leidmaks kogukonnast koostööpartner ning õppimaks teiste kogemustest.

Edu ja Tegu koostöös SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldatavad avatud taotlusvooru projektikonkursid toetavad koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd õppe praktilisemaks muutmisel.

Kujundusel on välja toodud erinevad kooli ettevõtlikkust toetavad tegevused.

Äriideede arendamise programm STARTER on võimalus siduda õppeainega kui ka kaasata mitteformaalse võimalusena. STARTER on mõeldud kõrgkoolidele, kutsekoolidele ning gümnaasiumitele ning see toimub vastavalt ajakavale Tallinnas, Tartus, Ida-Virumaal, Haapsalus ning Pärnus. .

Vaata videost, kuidas viivad ettevõtlusõpet läbi Võru Gümnaasium eesotsas direktor Karmo Kurvitsaga ja Konguta kool õpetaja Pille Granovski eestvedamisel.

Tutvu rahvusvahelise ettevõtlusõppe mõju uuringu tulemustega, kus osalesid ka eesti koolid (vt ka  originaalraportit.) 

Kas Sinu kool on juba ettevõtlike koolide kaardil? 

 

 

 

jaeestiivek