Kool ettevõtlikuks

Ennastjuhtiva ning endale ja teistele väärtust loova kodaniku kujunemisele saab koolikeskkond kaasa aidata süsteemse tegevusega, sest hoiakut ei ole võimalik muuta ühe tunni raames. Ettevõtlikust tuleb arendada läbivalt kogu õppe jooksul ning ettevõtlusteadmisi võib anda nii lõimitult kui tunni raames, läbi projektitegevuste ja õpilasfirma tegemise. Edu ja Tegu pakutavatest saab sobiva formaadi rakendamiseks valida nii kogu koolimeeskond, ettevõtlusõpetaja kui muu aine õpetaja, kes soovib tundides ettevõtluspädevust arendada.

Kuidas on programmi pakutav õpetajale kasulik?

Edu ja Tegu välja töötatud ettevõtluspädevuste mudeli järgimine aitab arendada olulisi 21. sajandi oskusi. Euroopa Komisjoni töögrupp on jaganud ettevõtlikkuse viieks pädevusvaldkonnaks, mis kõik panustavad võrdselt ettevõtlikkuspädevuse kujundamisse: tegutsemine, visioon, ideede genereerimine, otsustamine ja õppimine läbi väärtuse loomise. Sellest on Edu ja Tegu programmis Eesti jaoks kohandatud ettevõtluspädevuse mudel. Mudelis toodud ettevõtluspädevusi  saab arendada läbivalt läbi õppe Edu ja Tegu metoodika toel nii lõimitult kui erinevates ainekavades.

Edu ja Tegu programm toetab koolide ettevõtlusõppe ja ettevõtliku õppe süsteemi rajamist läbi kolme erineva võimaluse, mida saab eraldi või  koos rakendada.

  1. Ida-Viru Ettevõtluskeskuse koordineeritud haridusprogramm Ettevõtlik Kool pakub ettevõtlikkuse süsteemse arendamise tuge üldharidus- ja kutsekoolides.
  2.  Junior Achievement Eesti pakub ettevõtlusõppe praktilist lisaväärtust ehk õpilasfirmade programme üldharidus- ja kutsekoolides.
  3. Ettevõtluspädevust ja ettevõtlusteadmisi seovad Edu ja Tegu välja töötatud ettevõtlusõppe moodulid, tugimaterjalid, ainekavad (haridustasemetele ja ka lõimimiseks), mille rakendamiseks pakub tuge SA Innove (kontakt katrin.kivisild@innove.ee ning erika.veide@innove.ee)

Õpetajatel on võimalik osaleda ettevõtlusõppe rakendamise ja ettevõtluspädevuse arendamise koolitustel ja koolitusprogrammides ning ettevõtete ja koolide koostööseminaridel.

Lisaks on võimalus taotleda Euroopa Sotsiaalfondi toetust koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd õppe praktilisemaks muutmiseks läbi Edu ja Tegu/ SA Innove/Haridus- ja Teadusministeeriumi  avatud taotlusvooru projektikonkursi. 

Kujundusel on välja toodud erinevad võimalused ettevõtlusõppe ja ettevõtliku hoiaku arendamiseks üldharidus- ja kutsekoolis.

Õppe lisana või osana pakub praktilist äriideede arendamise võimalust STARTER, mis on mõeldud kõrgkoolide, kutsekoolide ning gümnaasiumide õppuritele ning toimub vastavalt ajakavale Tallinnas, Tartus, Ida-Virumaal, Haapsalus ning Pärnus. Korraldame kokkuleppeliselt ka töötubasid kohapeal.

Loe häid praktikaid ettevõtlusõppe läbiviimisest

Tutvu rahvusvahelise ettevõtlusõppe mõju uuringu tulemustega, kus osalesid ka eesti koolid (vt ka  originaalraportit.) 

Vaata, kas Sinu kool on juba ettevõtlike koolide kaardil?

 

 

jaeestiivek