Avatud taotlusvoor ettevõtlusõppe rakendamiseks

Edu ja Tegu pakub koostöös SA-ga Innove Euroopa Sotsiaalfondist toetust koolide ettevõtlusõppe praktilisemaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks.

2018. aasta lõpu Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorus „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” esitati Innovesse 31 projektitaotlust, millest saavad toetust 14. Välja jagatakse 127 951 eurot.

Rahastuse said eelkõige need projektid, kus oli selgelt kavandatud muudatus projekti tegevuste toel uuendada kooli ettevõtlusõpet ning innustada õpilasi ettevõtlikumaks.

Toetust saanud projektide nimekirja leiab Innove kodulehelt.

Taotlusvoorust saavad toetust taotleda koolid ja era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Taotlejal tuleb projekti kaasata ka vähemalt üks partner. Juhul kui taotleja ei ole kool, peab vähemalt üks projekti partneritest olema kool. Koolide all peetakse silmas üldhariduskoole ning kutse- ja rakenduskõrgkoole.

Ettevõtlusõppe taotlusvooru eesmärgiks on koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö tõhustamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel ning ettevõtliku õppe põhimõtete juurutamine ning õppurite ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamine. Toetatavate projektide raames kaasatakse erinevaid kooliväliseid partnereid ettevõtlusõppe läbiviimisesse ning planeeritakse ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvaid tegevusi.

Ettevõtlusõppe taotlusvoorus jagatavate toetuste puhul on Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Ühele projektile antakse toetust 1000 kuni 25 000 eurot. Panustada tuleb ka 10% omaosalust. Taotlusvooru „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” taotlused tuleb esitada e-keskkonnas.

Taotlusvooru korraldab SA Innove elukestva õppe keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmiga.

Taotlusvoor on tulemas ka 2019. ja 2020. aastal. Infot selle kohta väljastab meedias SA Innove ning samuti jagab infot ettevõtlusõppe programm.

Soovitused projekti tegevuste planeerimiseks ja projekti kirjutamiseks VOL 1

Soovitused projekti planeerimiseks ja kirjutamiseks VOL 2 

Info projekti formaalsete nõuete ja varasemate toetuse saajate kohta SA Innove kodulehel

Mõned lõppenud projektide ülevaated inspiratsiooniks:

Ida-Virumaa koolide ja ettevõtete suurprojekt “Üks päev ettevõtjana”  

Rõuge kogukonnaettevõtluse projekt, Kuuste Kooli-Marjamaa talu projekt ning Antsla Gümnaasiumi-AS Antsla Inno projekt “Koolipingist ettevõtjaks” 

Voore Põhikooli projekt “Õpime ettevõtlikeks ja saame ettevõtjaks” – Mustvee Valla Teataja lk 5