Uuringud

Ettevõtlikkushoiakute ning ettevõtlusõppe kaardistamiseks ning arendamiseks programmis läbi viidud ja läbi viidavad uuringud.

Uuringu nimetus: Äriinglite ja ühisrahastuse võimalused alustavale ettevõtjale.

Eesmärk: Äriinglite ja ühisrahastuste pakkujate ning loome-, sotsiaalses ja tehnoloogiaettevõtluses ning alustavate ettevõtjate koostöö eelduste ja takistuste selgitamine, arvestades ärimudelite erinevusi, et anda sisend õppemoodulite ja eelinkubatsiooni programmide ning ettevõtluskoolituste arendamisesse.
Vastutajad: Silja Lassur (TLÜ), Tiit Elenurm (EBS), Liina Joller (TÜ)

Tutvu uuringuga siin Raport investorite ja ettevõtjate koostööst 2017

Uuringu nimetus: Vilistlaste ettevõtlusuuring Eesti Maaülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor näitel.

Eesmärk: uuringuga koguti infot vilistlaste ettevõtlustegevusest ja tagasisidet kõrgkoolis omandatud ettevõtlusalaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kohta.

Vastutajad: Anne Põder (EMÜ), Kaire Vahejõe (EMÜ), Helis Luik, Jaanus Janson, Kelli Turmann (EKA), Aiki Pärle (EEK Mainor)

Tutvu uuringuga siin: Vilistlasuuring

 

Planeeritavad uuringud

I uuring

Uuringu nimetus: Enesehindamise mudelites ettevõtlikkuse osa väljatöötamine ja rakendamine.

Eesmärk: Luua raammudel (kriteeriumid, põhimõtted, meetodid ja vormid) ettevõtlikkuse hindamiseks ja selle tulemuste põhjal edasiste arendustegevuste planeerimiseks (kooli, õppija ja õpetaja tasandil).

 

II uuring

Uuringu nimetus: Ettevõtlusõppe tulemuslikkuse hindamine: erinevate ettevõtlusõppe programmide mõju (2016-2018) ja ettevõtlusõppe moodulite rakendamise hindamise mõõdikute/instrumendi rakendamine.

Eesmärk: Hinnata ettevõtlusõppe tulemuslikkust, arendades välja vajalikud seire metoodikad ja instrumendid.

 

III uuring

Uuringu nimetus: Uuring kutsestandardite  (sh. ettevõtlusega ja ettevõtlusega seotud  alakompetentside) rakendatusest rakenduskõrghariduse õppekavades.

Eesmärk: Hinnata rakenduskõrghariduse õppekavade kooskõla kutsestandardites oleva ettevõtlikkuse ja ettevõtlusega seotud kompetentsidega, ning teha ettepanekuid arendustegevusteks.

 

IV uuring

Uuringu nimetus: Ettevõtlusprojektide koostamine tuginedes õppeainete omavahelisele lõimumisele kolledžite näitel

Eesmärk: Välja selgitada, millised on praktikad kolledžites ettevõtlusprojektide läbiviimisel erinevate õppeainete käigus, kuidas on kaasatud erinevad parterid, ning kuidas õppemetoodikat edasi arendada ja rakendada.

 

Ilmunud on kaks teadusartiklit: 
Mervi Raudsaar, Merike Kaseorg (2016)  “Development of Entrepreneurship Education in Estonian Universities: Case of University of Tartu”  The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS), XVI, lk 828-837.
Marge Täks, Uku Lilleväli (2017) “Competence Models as a Tool for Conceptualizing the Systematic Process of Entrepreneurship Competence Development” Education Research International, lk 1-16.