Õpetajale/õppejõule/koolijuhile

Hea õpetaja, õppejõud, koolijuht!

Meie kõigi ühine unistus on, et koolist astuvad ellu targad haritud ja kohanemisvõimelised noored, kes hakkavad parimal moel oma elu üles ehitama. Just kooli juhtkonnal ja personalil on võimalus luua koolis tulevikule orienteeritud keskkond, mis soosib ettevõtlikku mõtteviisi ja hoiakuid ning aitab seeläbi noortel hilisemas elus erinevates olukordades hakkama saada.

Õpetajahariduse arendamisel on tähelepanu all ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe lõimimine õppekavadesse. Selleks töötatakse programmi raames välja ettevõtlusõppe moodul ettevõtluse õpetajale, moodul ettevõtlikkuse toetamiseks õppetöös ja ettevõtluspedagoogika mooduli.

Õpetajatel-õppejõududel on võimalus kasutada oma aine rikastamiseks programmi jooksul välja töötatud õppemetoodikat, aineprogramme, õppevara, õppekava arendusi ja materjale. Loe täpsemalt metoodikast

Õpetajad-õppejõud ja koolijuhid saavad oma oskusi ning teadmisi arendada ettevõtlusteemalistel täienduskoolitustel, sh ettevõtlusõppe pedagoogika, mentorluse, kootsingu, intellektuaalse omandi ja teistes valdkondades. Täienduskoolitused disainitakse nii, et need toetaksid õpetajate ja õppejõudude ning ettevõtjate ja mentorite mõttevahetust õppe kvaliteedi tõstmiseks kuivõrd praktilise poole sidustamine teooriaga on määrava tähtsusega. Koolitusi korraldavad Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tartu ülikool, Tallinna ülikool, Estonian Business School, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool ja Eesti Kunstiakadeemia. Soovid muuta oma kooli konkurentsivõimelisemaks ning ellu astuvaid õpilasi läbilöögivõimelisemaks? Registreeru huvipakkuvale koolitusele koolituskalendris.

Programmis osalemine aitab teadlastel tõsta oma kompetentsi teadustulemuste kommertsialiseerimise vallas. Selleks on abiks võimalus osaleda uuringutes ja täienduskoolitustel (kel on huvi või kes on juba seotud ettevõtlusõppega) ning õppereisidel, tutvuda ettevõtlus(õppe)uuringute tulemustega ning neid kasutada.

Programmi ühe tegevussuunana arendatakse ettevõtlikkuspädevust ja toetatakse õpilasfirmade loomist. Selleks saavad koolid osaleda maakondlike arenduskeskuste kaudu programmis „Ettevõtlik kool” ja Junior Achievement Eesti ettevõtlusõppe programmides. Ettevõtlikumad koolid ja õpilasfirmad saavad loomulikult tunnustatud!

Kõrg- ja kutsehariduse õppuritele on mõeldud ideede arendamise ja ärimudelite väljatöötamise tugisüsteem ehk eelinkubatsioon, miles on ühendatud kaheksa Eesti kõrgkooli kompetentsid ning mida korraldatakse koostöös kolmes pädevuskeskuses: Tartu ülikooli ideelaboris, Tallinna ülikoolis ja Tallinna tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory. Loe täpsemalt äriideede arendamise programmist STARTER.

 

aasta-ettevotlusopetaja-2016-kristi-suppi
Aasta ettevõtlusõpetaja 2016 Kristi Suppi,. Fotol koos peaminister Taavi Rõivase ja Junior Achevement Eesti direktori Epp Vodjaga.